Punjabi Hindu Association
Member Login

Quick Search

iatkch fgUnw ,lksfl,”ku] tcyiqj & lQjukek


iatkch fgUnw ,lksfl,”ku] tcyiqj dk eq[; mn~ns”; lnL;ksa dks ,d /kkjk esa tksM+uk gSA ns'k ds 1947 ds foHkktu ds i”pkr~ if”pe ikfdLrku ls fu"dkflr gksdj Hkkjr esa vkdj vyx&vyx LFkkuksa ij iquokZflr gksrs pys x;s iatkfc;ksa esa Hkh bl ckr dh ifjdYiuk jgh gS fd mUgsa lkekftd fj”rs rFkk esy feyki ds fy, lkekftd laxBu dk fuekZ.k djuk pkfg,A tcyiqj esa iatkfc;ksa dks laxfBr djus rFkk ,d:irk ykus dh fn”kk esa vkt ls N;klh o"kZ iwoZ lekt ds iFk&izn”kZdksa us ,sM+h&pksVh dh vFkd esgur vkSj ,d ladYi 'kfDr ds okLrfod Hkko dks lkdkj :i nsus dk lkjxfHkZr iz;kl viuh n`<+ bPNk “kfDr ds ek/;e ls fd;kA iatkch fgUnw ,lksfl,”ku] tcyiqj esa lqjf{kr nLrkost bu iz;klksa ds izR;{k ,oa ekSu xokg gSaA nLrkostksa esa mYysf[kr fooj.k laLFkk ds 'kqHkkjaHk dh dgkuh Li"V :i ls n”kkZrs gSa fd fdl rjg tcyiqj ds iatkfc;ksa us lkekftd laxBu ds fuekZ.k dks ewrZ :i ls LFkkfir djus esa lQyrk vftZr dhA lu~ 1934 esa 17 ekpZ dks lkekftd laxBu dh igyh o`gr cSBd laiUu gqbZ ftlesa lekt ds ofj"Bksa }kjk laxBu dh vko”;drk dks foLrkj ls izfrikfnr fd;k x;kA rHkh mldk xBu Hkh dj fn;k x;kA dkykUrj esa 29 twu 1934 dks iatkch izse eaMy ds uke ls ,d laxBu dh cSBd vk;ksftr dh xbZ ftlesa laLFkk ds Jh izdk'k pUnj] Jh ,u egar] Jh Hkxoku flag jko bR;kfn dh mifLFkfr mYys[kuh; jghaA 17 ekpZ 1934 ds i”pkr~ tSls&tSls lkekftd laxBu dh mikns;rk ij lekt ds lnL;ksa dks /;ku vkd`"V gksrk x;k os blds utnhd vkrs pys x;sA lcds fnyksa fnekx esa flQZ bl vk'k; ds ladYi dh e”kky ty jgh Fkh fd lekt ds yksxksa dks tksM+us ds fy, laxBu dks leFkZ rFkk 'kfDroku cuk;k tk;sA rdjhcu ,d o"kZ ds mijkar 13 tuojh 1935 dks laLFkk ds vk/kkj&LraHkksa dks laLFkk dk;kZy; gsrq tehu p;u dh vko”;drk eglwl gqbZ vkSj lcdh lw>cw> ls ;g r; fd;k x;k fd loZizFke laxBu dk;kZy; dh egrh vko”;drk dks n”kkZrs gq;s uxj&fuxe] tcyiqj dks Hkwfe vkoaVu gsrq i= fy[kk tk;sA

loZlEefr ls uxj&fuxe] tcyiqj dks Hkwfe vkoaVu gsrq ,d i= fy[kk x;kA ml le; laLFkk dk lfpo in ekulsoh :i ls Jh vkj-Mh- esgrk laHkkys gq, FksA uxj&fuxe] ls dksbZ tcko u feyus ij rFkk ,d o"kZ ds bartkj ds i”pkr~ laLFkk ds laLFkkidksa }kjk 21 twu 1936 dks iatkch fgUnw ,lksfl,”ku ds dk;kZy; gsrq Hkou jsYos pkSFks iqy ds ikl Jh pks/kjh ds caxys esa chl :i;s izfrekg fdjk;s dh nj ls fy;kA laLFkk dk dk;Z dk;kZy; izkjaHk gksus ds ifj.kke Lo:i O;ofLFkr gks x;k vkSj mlds fØ;kdykiksa dks xfr feyhA

lkekftd laxBu dh xfrfof/k;ksa rFkk laxBu dks feys Lusg dks /;ku esa j[krs gq, laLFkk dks iathd`r djkus dh igy 8 vxLr 1936 dks izkjaHk dh xbZA nwljh vksj 1 vxLr 1938 dks Jh pkS/kjh ds caxys ls laLFkk dk;kZy; gVk fn;k x;k rFkk LFkk;h dk;kZy; gsrq tehu vkoaVu ds iz;kl izkjaHk gks x;sA blh nkSjku LFkk;h Hkou gsrq Hkwfe Ø; djus ds mn~ns”; ls 3 vxLr 1938 dks loZJh gjhjke] yHHkwjke 'kekZ] jke yky /kulaxzg gsrq cEcbZ x;sA dks"k esa vkfFkZd lg;ksx fuf/k dk foLrkj gksus yxkA 21 uoEcj 1938 rd Hkou fuekZ.k dks"k esa ykyk y{e.k nkl] Jh jkeLo:i ,oa lg;ksfx;ksa us nkuLo:i lg;ksx jkf'k iznku dhA blh chp tehu vkoaVu dh dk;Zokgh dks iw.kZ djk fy;k x;kA /khjs /khjs vkfFkZd fuf/k mnkj eu ls iatkch lekt ds lg;ksfx;ksa ls izkIr gksus yxhA lekt ds lnL;ksa ds mRlkg iw.kZ ekgkSy dks n`f"Vxr j[krs gq;s 20 uoEcj 1938 dks lekt ds lHkh lnL;ksa dh lkekU; lHkk cqykbZ x;hA [kqys i.Mky esa laiUu gqbZ bl cSBd us laxBu dks vkSj vf/kd lacy iznku fd;kA vkxs pydj 16 vizSy 1942 esa enu&egy gsYFk dSEi esa yht ij tehu izkfIr gsrq iath;u gqvkA lkekftd lkaLd`frd xfrfof/k;kWa Hkh pyrh jghaA lekt esa ,d&nwljs dk lg;ksx Hkh feyus yxkA 17 ekpZ 1955 dks lkjs dk;ksZa dks O;ofLFkr fn”kk feyus dh /kkj.kk dks /;ku esa j[krs gq;s rhu milfefr;ksa dk xBu fd;k x;kA xksj[kiqj o ueZnk jksM esa ,d milfefr] nwljh usfi;j VkÅu rFkk rhljh milfefr dk xBu 'kgjh {ks= ds fy, fd;k x;kA lekt dh ,d vlk/kkj.k gLrh vkSj mn~HkV lekt lsoh iafMr cukjlh nkl Hkuksr ftuds eu esa LFkk;h Hkou ds fuekZ.k dk nnZ jgk] os bl fn”kk esa vkxs vk;sA 13 vxLr 1957 dks ckjkr ?kj] Hkou] Dyc ds fuekZ.k gsrq uhao esa vkus okys O;; dk Hkkj iafMr th }kjk ogu djus dh ?kks"k.kk dh xbZ ftldk lekt ds lHkh oxksZa us loZ= Lokxr fd;kA iafMr th }kjk Hkou fuekZ.k ds fy, Hkwfe iwtu ds fy, n”kgjk dk 'kqHk eqgwrZ fudkyk x;kA 3 vDVwcj 1957 dks u;s Hkou fuekZ.k dk Hkwfe iwtu iw.kZ fof/k fo/kku] osnea=ksa] 'ka[k /ofu dh xwWat ds chp laiUu gqvkA Hkou dh uhao dk dk;Z mlh fnu ls izkjaHk gqvkA Hkwfe iwtu ds nkSjku iatkch fcjknjh ds rdjhcu 600 lnL;ksa dh xkSjoe;h mifLFkfr Hkh mYys[kuh; jghA mudk Lokxr Hkh 'kkunkj rjhds ls fd;k x;kA lekjksg iw.kZ :i ls ,d mRlo ds :i esa vk;ksftr fd;k x;kA laLFkk dh lkjh xfrfof/k;ksa dk lapkyu ml le; ds rRdkyhu v/;{k Jh jktsUnzukFk oklqnso ,oa Jh ,l- ,y- Hklhu] lfpo lapkfyr dj jgs FksA dkykarj esa ckjkr ?kj ¼tat?kj½ ds fuekZ.k ds fy, ekfld pUnk Hkh ,df=r gksus yxkA1934 esa LFkkfir laLFkk esa fujarj ckjkr ?kj dh ekax mBrh jghA vko”;drkvksa ds vuq:i tc lnL; ,d LFkku ij cSBdj ppkZ djrs rks mUgsa ges”kk ckjkr ?kj dh deh [kyrh FkhA ckjkr ?kj dh ;kstuk lcds fnyks fnekx dks dqjsnus yxhA ckjkr ?kj dk fuekZ.k 1958 esa iw.kZ gqvkA 28 vDVwcj 1958 dks MkW- ds-lh- dqekj ds djdeyksa ls ckjkr ?kj dk mn~?kkVu lekjksg lEiUu gqvkA iqjkuk Hkou LoxhZ; Jh Hkxr jke 'kqDyk] vackyk dsUV dh iq.; Le`fr esa rFkk gky loZ Jh ,p- dksNM] jek dqekj dh Le`fr esa cuk;k x;kA 8 ebZ 1963 dks u;s Hkou dk 'kqHkkjaHk iatkc ds eq[;ea=h Jh izrki flag dSjks ds eq[; vfrF; ,oa e/;izns'k ds eq[;ea=h Jh Hkxoar jko e.MyksbZ dh v/;{krk esa laiUu gqvk ftlesa tcyiqj ds xkSjo e-iz- 'kklu ds ea=h Jh txeksgu nkl dh mifLFkfr mYys[kuh; jghA iatkch fgUnw ,lksfl,”ku] tcyiqj ds u;s Hkou dk 'kqHkkjaHk gks tkus ls lkekftd xfrfof/k;ksa esa rsth vkbZA lkekftd xfrfof/k;ksa rFkk /kkfeZd vk;kstuksa esa nqxus mRlkg dk ekgkSy cukA lekt ds esy feyki dk dsUnz u;k Hkou gks x;kA iatkch lekt esa lexzrk vkSj psruk tkx`fr dk ,d 'kkunkj nkSj pykA ,d nwljs dh izfrHkk dks yksxksa dks igpkuus dk volj feykA mnh;eku izfrHkkvksa dk ewY;kadu gqvk rFkk ;Fkksfpr izksRlkgu Hkh feyus yxkA laLFkk ds lhfer lk/kuksa dks mrkj&p<+ko dk lkeuk djuk gh iM+kA fdUrq lHkh oxksZa dk vlhe lg;ksx feykA 'kknh C;kg ,oa fofo/k dk;ZØeksa esa Hkou dh txg lnL;ksa dh la[;k dks ns[krs gq;s de iM+us yxhA blh dM+h esa laLFkk esa izFke eafty ds fuekZ.k dk fu.kZ; fy;k x;kA 19 ekpZ 1973 dks izFke eafty ds fuekZ.k dh dk;Zokgh dks izkjaHk fd;k x;kA 'kknh C;kg esa vkus okyh dfBukbZ dks n`f"Vxr j[krs gq;s 26 Qjojh 1989 esa iatkch Mk;jsDVjh dk izdk”ku loZJh euksgjyky lkguh] ts-,u-HkYyk] ts-,e-dqekj] jkeewfrZ oekZ] ds lg;ksx ls fd;k x;kA dgrs gSa vko”;drk vkfo"dkj dh tuuh gSA lekt ds lnL;ksa dh c<+rh laLFkk ds vuq:i gh 1986 ,oa 1995 esa Hkou fuekZ.k rFkk foLrkj ds dk;Z gksrs pys x;sA

Lku~ 2013&14 esas Hkou ds ,d Hkkx dk uohuhdj.k djrs gq, lhfu;j flVhtu Ms ds;j lsaVj gsrq ,d gky] nks dejs] fdpu] ckFk:e vkfn dk HkO; fuekZ.k dk;Z v/;{k Jh pUnzdqekj Hkuksr }kjk vR;Ur mRlkg ,oa nwjnf”kZrk ls vFkd iz;klksa ls lEiUu djk;k x;kA

Lku~ 2015&16 esa u;s Hkou ds Åij 6 dejs o gky dk fuekZ.k ,oa fy¶V dk fuekZ.k v/;{k Jh ujsUnziky efyd ds dk;Zdky esa laLFkk ds loZFkk leFkZ ,oa x.kekU; iwoZ ea=h Jh pUnzdqekj Hkuksr ds ekxZn”kZu esa vFkd iz;klksa ls fd;k x;kA

Iaktkch fgUnw ,lksfl,”ku dh LFkkiuk esa ftUgksaus jkr&fnu ,d dj vFkd~ ifjJe ls laLFkk dk fuekZ.k fd;k ,sls xkSjoe;h lnL;ksa dk uke mYysf[kr djus esa gesa izlUurk dh vuqHkwfr gks jgh gSA laLFkk dh vk/kkjf”kyk ds :i esa ftu vlk/kkj.k egkiq:"kksa us laLFkkid lnL; ds x:rj Hkkj dks laHkkyus esa vge~ Hkwfedk fuHkkbZ muesa budk uke vxz.; gaS %&

izks- gjhjke eYgks=k] Jh lsB eFkqjknkl] Jh vkj ,u egar] Jh ih Mh 'kekZ] Jh dkSf”kd]Jh lnkuan] Jh galjkt] Jh f=yksdhukFk dksNM] Jh tksfM;ky] Jh fpjkSathyky 'kekZ] Jh Mh lh oekZ] Jh ih vkj xks;y] Jh vkj Mh esgrk] Jh lkguh] Jh lsBh] Jh oh Mh cDlh] Jh , lh tks”kh] Jh esgjpanz] Jh vkuan] Jh iszeukFk] Jh Hkxor flag] Jh fno;ar] Jh y{e.k nkl] Jh ds”kj flag] Jh xq:pj.k nkl] Jh ;Eeu flag] Jh nkSyr jk;] Jh dju flag] Jh ,y lh diwj] Jh egs”kpanz] Jh ujflag jk;] Jh Hkxr jk;] Jh cyoar flag] Jh Mh vkj dkS”ky] Jh , ,u egar] Jh ijekuan] Jh lh ,y 'kekZ] Jh gjuke flag] Jh bZ”oj flag] Jh vkj ds enku] Jh , ,l xjsoky] Jh ih vkj [kUuk] Jh fnyhi flag] Jh lEiwju flag] Jh csuhjke] Jh ih ,y cgy] Jh ,p ih Mh vkgwtk] Jh ds ,y yqEck] iafMr cukjlh nkl Hkuksr] Jh jktiky HkkfV;kA